پرسشنامه بررسی شاخص جنسیتی در جامعه معاصر ایران و ژاپن