ظرفیت و فرهنگ تحقیق در میان استادان و پوهنتون های افغانستان