KONVENTA E III-të PËR MENAXHERË TË SHITJES "SUKSESI ËSHTË QËLLIMI YT"